Druhy výstav a hodnocení

Druhy výstav

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:
Oblastní a krajské výstavy
– přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů.
Klubové výstavy
– se zadáváním Čekatelství na šampionát ČR (dále jen CAC) a Čekatelství junior šampiona (dále jen CAJC) a zadáváním titulu Klubový vítěz. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene, pokud splňují obecně platné podmínky.
Speciální výstavy
– se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna speciální výstava.
Národní výstavy
– se zadáváním CAC, CAJC – přístupné pro všechna plemena.
Mezinárodní výstavy
– se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI – CACIB (dále jen CACIB) – přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

Výstavní třídy

tř.baby: 4.-6.měs.
tř.dorostu:6.-9.měs.
tř.mladých:9.-18.měs.
mezitřída:15.-24.měs.
tř.otevřená:od 15.měs., přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění
tř.pracovní:od 15.měs., přístupná pro všechny psy se složenou předepsanou zkouškou (u ChP-ZM, IPO1)
tř.vítězů:od 15.měs., mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých
tř.šampionů:od 15.měs., je otevírána pouze na mezinárodních výstavách pro psy, kteří získali titul Mezinárodní šampion nebo šampion některé ze členských zemí FCI
tř.veteránů:od 8 let
mimo konkurenci:v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí

S výjimkou mezinárodních výstav mohou být v některých speciálních případech vypsány třídy s jiným členěním, tak jak to odpovídá potřebám chovu a typu výstav.

Klasifikace

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.).
Třída dorostu
– velmi nadějný: žlutá barva
– nadějný: bílá
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.
Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (ev. vítězů), veteránů:
– výborná: modrá
– velmi dobrá: červená
– dobrá: zelená
– dostatečná: fialová
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Známka a její definice

výborná
– tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který se velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, a je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná.
Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.
velmi dobrá
– tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické.
Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.
dobrá
– toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.
dostatečná
– toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.
neoceněn
– pro vady přechodného rázu.
vyloučen z posuzování
musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru.

Tituly

Vítěz třídy
– nejlepší pes a fena – zadává se jedinci se známkou „výborný 1“ na výstavách oblastních a krajských ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě, vítězů a veteránů.
Na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní se jedinci „výborný 1“ zadává čekatelství šampionátu – ve tř.mladých CAJC, v ostatních CAC . Jedinec „výborný 2“ může získat rez.CAJC nebo rez.CAC.
Nejhezčí veterán
– pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.
Oblastní vítěz, krajský vítěz
– nejlepší pes a fena z konkurence vítězů tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů
Klubový vítěz
– nejlepší pes a fena z konkurence „výborných 1“- CAC z tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů. Podmínky pro udělení tohoto titulu upravuje statut příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu a pod).
Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce.
Vítěz speciální výstavy
– nejlepší pes a fena plemene z konkurence „výborných 1“ – CAC z mezitřídy, třídy otevřené, pracovní, vítězů.
Národní vítěz
– nejlepší pes a fena jednotlivých plemen na národní výstavě z konkurence „výborných 1“ – CAC z tříd: mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů.
(Pozor! Nezadává se na všech národních výstavách – ověřit dle propozic)
Vítěz plemeneBOB (Best of Breed)
– nezadává se na oblastních a krajských výstavách. Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC, CAC a „výborných 1“ z tříd veteránů.
Na výstavě je většinou zadáno tolik ocenění BOB, kolik je přítomno plemen. Všichni nejkrásnější jedinci plemen, tedy s přiděleným oceněním BOB, pokračují do další soutěže probíhající na konci výstavy o titul BIG (resp.BOG).
Vítěz vítězůBIG (Best in Group)
– do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Plemena uznaná FCI jsou rozdělena do 10.skupin a v závěrečných soutěžích výstav je z každé skupiny vybrán nejhezčí zástupce. Účastní se všichni vítězové plemen; tedy všichni, kteří obdrželi titul BOB. Každý nejkrásnější pes -Vítěz skupiny- obdrží titul BIG (někdy je používána zkratka (BOG – Best of Group) a pokračuje do další soutěže, o titul BIS – Vítěz výstavy
Vítěz výstavyBIS (Best in Show)
– jedná se o ocenění, které se přiděluje ve finále výstavy, při soutěži o nejkrásnějšího psa výstavy (resp.výstavního dne). Do této soutěže nastupují všichni jedinci, kteří daný den obdrželi titul BIG – Vítěz skupiny.

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání.

Čekatelství

CAJC (Certificate d´Aptitude au Junior Championat)
– čekatelství na národní titul “Šampión krásy mladých”. Je udělován psům a fenám pouze ve třídě mladých.
CAC (Certificate d´Aptitude au Championat)
– čekatelství na národní titul šampióna krásy. Tento titul se uděluje psům a fenám jednotlivě v mezitřídě, ve třídě otevřené, pracovní a šampionů (vítězů) ohodnoceným známkou “výborný 1”, na výstavách mezinárodích, národních, speciálních a klubových pořádaných v České republice.
Nejedná se o titul nárokový a nemusí být tedy zadán v každé jmenované třídě, bez ohledu na počet zúčastněných psů či fen, pouze jedincům mimořádných kvalit
CACIB (Certificate d´Aptitude au Championat Internationale de Beauté)
– osvědčení o mezinárodním čekatelství šampionátu krásy – ocenění FCI

Čekatelství uděluje (CAC,CAJC) nebo navrhuje (CACIB) rozhodčí, který na výstavě posuzuje příslušné plemeno. V případě, že je plemeno posuzováno ve více kruzích, musí být předem jmenovitě určeno, který rozhodčí čekatelství zadá (navrhne). Vystavovatel obdrží doklad, na kterém je uvedeno datum a typ výstavy, razítko pořadatele, katalogové číslo psa, jméno psa a podpis rozhodčího. Doklad musí být vystaven na oficiálním formuláři ČMKU.

Junior šampionJch.
– šampion mladých – pes či fena, kteří ve třídě mladých získají 3x titul CAJC, nebo 2x CAJC a 1x CAC do dvou let věku, od min. dvou různých rozhodčích, mohou získat titul “Český junior šampion”.
Tento titul však neopravňuje psa k vystavovaní ve třídě šampiónů.
Národní šampionCh.
– každá země má svá pravidla pro udělení tohoto titulu.
– podmínky pro udělení titulu “Český šampion” (nebo také “Národní šampion”) jsou získání ocenění min. 4x CAC alespoň ve dvou výstavních sezónách, min. od dvou různých rozhodčích a nejméně dva z nich musí být na výstavách mezinárodních. Pes s titulem “Champion” má právo být na výstavách mezinárodních, a to i v jiných zemích, hlášen do třídy šampiónů a na ostatních typech výstav do třídy vítězů.
Šampion ČMKU
– k tomuto titulu musí jedinec získat 4x čekatelství CAC ČMKU ze dvou výstavních sezón nejméně od dvou rozhodčích, z toho min. ze dvou mezinárodních výstav
– čekatelství šampionátu krásy ČMKU se uděluje jedincům na mezinárodních a národních výstavách konaných pod záštitou ČMKU
– CAC ČMKU může získat jen nejlepší dospělý jedinec plemene tj. Národní vítěz (na národní výstavě) a CACIB (na mezinárodní výstavě). U plemen, která nemohou na mezinárodní výstavě získat CACIB, bude CAC ČMKU udělen jedinci s oceněním BOB.
– titul Šampion ČMKU platí ke vstupu do třídy vítězů i šampionů.
Mezinárodní šampion-InteršampionIch.
– k tomuto titulu musí jedinec získat čtyři tituly CACIB, a to v několika různých státech, výhradně na mezinárodních výstavách a od různých rozhodčích mezinárodní třídy.
Český veterán šampion
– k tomuto titulu musí jedinec získat 3x ocenění “Výborný 1” ve tř.veteránů, z toho min. 1x na MVP, od min. dvou rozhodčích. Započítávají se výsledky od 1.1.05 z výstav konaných v ČR.
Grandšampion
– jedinec musí být držitelem titulu Český šampion krásy nebo Šampion ČMKU.
– k tomuto titulu musí jedinec získat 3x ocenění ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU minimálně dvěma různými rozhodčími.
– jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.
Klubový šampion